Jdi na obsah Jdi na menu
 


STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU LIDÉ PRO LID

1. 2. 2017

Stanovy zapsaného spolku

 

1) název zapsaného spolku

Lidé pro lid, zapsaný spolek

 

zkratka:

a) Lidé pro lid, z.s.

b) L.p.l., z.s.

 

2) sídlo zapsaného spolku

Lidé pro lid, z.s.

Miloš Šidlík

Jasmínová 2885/33

106 00 Praha 10 – Záběhlice

 

3) programové cíle

Lidé pro lid, z.s. jsou zapsaný spolek podporující aktivity zaměřené na pomoc ostatním lidem,kteří chtějí řešit rozvoj společnosti.

Cílem Lidé pro lid, z.s. je připravovat podpůrné projekty pro občany rozličného sociálního postavení potřebujících vylepšit stávající situaci, ve které se nachází.

Lidé pro lid, z.s. svojí činností chtějí zlepšit stávající sociální podmínky i podmínky v jiných odvětvích národního hospodářství, tam, kde je to třeba.

Lidé pro lid, z.s. chce získávat další příznivce stejného zaměření mající stejné smýšlení pomáhat lidem užitečnou formou, která přináší požadované výsledky.

 

4) Orgány sdružení

A. Sídelní organizace (zkratka) SO

Sídelní organizace je nejvyšším rozhodujícím orgánem zapsaného spolku majícím právo hospodařit za celý zapsaný spolek.

Sídelní organizace se skládá z 4 až 32 členských pobočkových delegátů doplněných o sídelní členy do počtu 48 členů SO.

Sídelní organizace zajišťuje svojí činnost v počtu 6 až 48 členů SO, včetně sídelního výboru.

Sídelní organizace po ustavujícím zasedání SO může přijímat členy zapsaného spolku jako mimopobočková organizace jen do té doby než bude celá sídelní organizace obsazena členskými pobočkovými delegáty SO, kdy sídelní členové SO budou postupně převedeni do pobočkových organizací a posléze do mimopobočkových organizací.

Sídelní organizace je oprávněná rozhodovat o předložených návrzích členy zapsaného spolku týkajích se změn stanov na zasedání sídelní organizace. Změna stanov je uznána pokud se pro ni rozhodne dvoutřetinová většina členů SO z celkového počtu členů SO.

Členové SO si na zasedáních na návrh hospodáře sídelního výboru odsouhlasují, jakým způsobem bude uskutečňováno hospodaření za celý zapsaný spolek a za SO v souladu s platnými zákony.

Volby v sídelní organizaci probíhají jednou za čtyři roky, kdy si sídelní členové a zvolení členští pobočkoví delegáti volí tajným hlasováním 3 až 5 členný sídelní výbor. Volby v SO svolává a řídí jednou za čtyři roky předseda sídelního výboru, kdy předseda dbá, aby byla zvolena tříčlenná volební komise pro sčítání tajných hlasovacích lístků a vyhlášení výsledků tajného hlasování. Po skončení voleb v SO stávající sídelní výbor předá svou funkci nově zvolenému sídelnímu výboru do 14 dnů ode dne skončení voleb v SO. Zvoleni do funkcí sídelního výboru jsou ti sídelní členové nebo členští pobočkoví delegáti, kteří získali největší počet hlasů v tajných volbách. Volby v zapsaném spolku probíhají postupně zasebou, kdy se nejprve volí v rámci MO, pak v PO a naposledy v SO.

 

strana 1 z 5

Sídelní organizace je založena při účasti nejméně 3 sídelních členů a celého přípravného výboru. Je svolána a ustavena v požadovaném složení sídelním výborem.

Sídelní organizace se schází nejméně 4x do roka.

 

B. Sídelní výbor (zkratka) SV

Sídelní výbor je výkonným a statutárním orgánem ve všech věcech zapsaného spolku a SO.

Za SV ve všech záležitostech jedná předseda, jednatel, tajemník samostatně, v případě finančních záležitostí jedná za SV předseda s hospodářem, nebo tajemník s hospodářem společně, vyřizovatel jedná samostatně za SV pouze jen se členy zapsaného spolku. Sídelní výbor je volen tajným hlasováním na čtyřleté funkční období zasedáním SO.

První sídelní výbor není volen a je ustaven na čtyřleté funkční období z přípravného výboru,

za účelem získání členů do zapsaného spolku a svolání ustavujícího zasedání SO.

 

Sídelní výbor v počtu od 6 až do 24 členů SO pracuje ve složení:

předseda (P)

tajemník (T)

hospodář (H)

 

Sídelní výbor v počtu nad 24 členů SO pracuje ve složení:

předseda (P)

tajemník (T)

jednatel (J)

hospodář (H)

vyřizovatel (V)

 

SV se schází jednou měsíčně, v případě nutnosti jednou týdně.

 

5) Organizační jednotky zapsaného spolku

A. Pobočková organizace (zkratka) PO

Pobočková organizace je vyšší organizační složkou zapsaného spolku mající právní subjektivitu.

Pobočková organizace se skládá z 4 až 32 členských mimopobočkových delegátů doplněných o pobočkové členy do počtu 48 členů v PO.

Pobočková organizace zajišťuje svojí činnost v počtu 6 až 48 členů PO, včetně pobočkového výboru.

Pobočková organizace po ustavujícím zasedání PO může přijímat členy zapsaného spolku stejným způsobem jako mimopobočková organizace jen do té doby než bude celá pobočková organizace obsazena členskými mimopobočkovými delegáty PO, kdy pobočkoví členové pobočkové organizace budou postupně převedeni do mimopobočkových organizací.

Členové PO si na zasedáních na návrh hospodáře pobočkového výboru odsouhlasují jakým způsobem bude uskutečňováno hospodaření za příslušné mimopobočkové organizace a za PO v souladu s platnými zákony.

Volby v pobočkové organizaci probíhají jednou za čtyři roky, kdy pobočkoví členové a zvolení členští mimopobočkoví delegáti PO si volí tajným hlasováním 3 až 4 členný pobočkový výbor a posléze si volí z celé PO 4 členské pobočkové delegáty do SO.

Volby v PO svolává a řídí jednou za čtyři roky předseda pobočkového výboru, kdy předseda dbá, aby byla zvolena tříčlenná volební komise pro sčítání tajných hlasovacích lístků a vyhlášení výsledků tajného hlasování. Po skončení voleb v PO stávající pobočkový výbor předá svou funkci nově zvolenému pobočkovému výboru do 14 dnů ode dne skončení voleb v PO. Zvoleni do funkcí pobočkového výboru jsou ti pobočkoví členové, nebo členští mimopobočkoví delegáti, kteří získali největší počet hlasů v tajných volbách. Volby v zapsaném spolku probíhají postupně zasebou, kdy se nejprve volí v rámci MO, pak v PO a naposledy SO.

 

strana 2 z 5

 

Pobočková organizace je založena při účasti nejméně 3 pobočkových členů a celého pobočkového výboru. Je svolána a ustavena pobočkovým výborem po zažádání o ustavení u sídelního výboru.

Pobočková organizace se schází nejméně 4x do roka.

 

B. Pobočkový výbor (zkratka) PV

Pobočkový výbor je výkonnou organizační složkou pobočkové organizace s přenesenou statutární pravomocí v rozhodování o krajských věcech za zapsaný spolek a v zastupování mu příslušných mimopobočkových organizací na krajské úrovni. Za PV jedná ve vymezených záležitostech předseda, jednatel, tajemník samostatně, v případě finančních záležitostí jedná za PV předseda s hospodářem, nebo tajemník s hospodářem společně. Pobočkový výbor je volen tajným hlasováním na čtyřleté funkční období zasedáním PO.

PV vzniká zažádáním tří členů zapsaného spolku u SV, kdy žadatelé vyplní žádost u SV, který na základě vyplněné žádosti PV ustaví.

 

Pobočkový výbor v počtu od 6 až do 24 členů PO pracuje ve složení:

předseda (P)

tajemník (T)

hospodář (H)

 

Pobočkový výbor v počtu nad 24 členů PO pracuje ve složení:

předseda (P)

tajemník (T)

jednatel (J)

hospodář (H)

 

PV se schází jednou měsíčně, v případě nutnosti jednou týdně.

 

C. Mimopobočková organizace (zkratka) MO

Mimopobočková organizace je organizační složkou zapsaného spolku mající právní subjektivitu.

Mimopobočková organizace se skládá z mimopobočkových členů.

Mimopobočková organizace zajišťuje svoji činnost v počtu 6 až 24 členů MO, včetně mimopobočkového výboru.

Členové MO si na zasedáních na návrh hospodáře mimopobočkového výboru odsouhlasují jakým způsobem bude uskutečňováno hospodaření za MO v souladu s platnými zákony.

Volby v mimopobočkové organizaci probíhají jednou za čtyři roky, kdy mimopobočkoví členové MO si volí tajným hlasováním tříčlenný mimopobočkový výbor a posléze si volí z celé MO 4 členské mimopobočkové delegáty do PO.

Volby v MO svolává a řídí jednou za čtyři roky předseda mimopobočkového výboru, kdy předseda dbá, aby byla zvolena tříčlenná volební komise pro sčítání tajných hlasovacích lístků a vyhlášení výsledků tajného hlasování. Po skončení voleb v MO stávající mimopobočkový výbor předá svou funkci nově zvolenému mimopobočkovému výboru do 14 dnů ode dne skončení voleb v MO. Zvoleni do funkcí mimopobočkového výboru jsou ti mimopobočkoví členové MO, kteří získali největší počet hlasů v tajných volbách. Volby v zapsaném spolku probíhají postupně za sebou, kdy se nejprve volí v rámci MO, pak v PO a naposledy v SO.

Mimopobočková organizace je založena při účasti nejméně tří mimopobočkových členů a celého mimopobočkového výboru. Je svolána a ustavena mimopobočkovým výborem po zažádání o ustavení u sídelního výboru.

Mimopobočková organizace se schází nejméně 4x do roka.

strana 3 z 5

D. Mimopobočkový výbor (zkratka) MV

Mimopobočkový výbor je výkonnou organizační složkou mimopobočkové organizace jednající za MO. Za MV jedná předseda, tajemník samostatně, v případě finančních záležitostí jedná za MV předseda s hospodářem, nebo tajemník s hospodářem společně. Mimopobočkový výbor je volen tajným hlasováním na čtyřleté funkční období zasedáním MO.

MV vzniká zažádáním tří členů zapsaného spolku u SV, kdy žadatelé vyplní žádost u SV, který na základě vyplněné žádosti MV ustaví.

Mimopobočkový výbor pracuje ve složení:

předseda (P)

tajemník (T)

hospodář (H)

 

MV se schází jednou měsíčně, v případě nutnosti jednou týdně.

 

6) Náplň činnosti výboru

Předseda výboru organizace řídí činnost výboru organizace, jedná jeho jménem a stvrzuje svěřeným výborovým razítkem včetně svého podpisu platnost rozhodnutí a správnost vyhotovených listin i písemností výborem organizace.

Tajemník výboru organizace zastupuje předsedu výboru organizace a připravuje veškeré písemnosti i listiny výboru organizace k jednání organizace.

Jednatel výboru organizace s pověřením předsedy předjednává veškeré záležitosti výboru s právnickými osobami, zastupuje předsedu při jednáních za výbor organizace.

Hospodář výboru organizace si vede dokumentaci o hospodaření organizace, vykonává veškeré úkony ohledně hospodaření organizace a vypracovává roční zprávu o hospodaření organizace.

Vyřizovatel výboru organizace napomáhá výboru při připravování písemností a listin výboru organizace a projednává se členy zapsaného spolku jejich žádosti směřované na výbor organizace.

 

7) Členství v L.p.l., z.s.

Členem zapsaného spolku se může stát každý svéprávný občan ČR starší 21 let souhlasící se zaměřením zapsaného spolku.

 

Práva a povinnosti členů zapsaného spolku:

● zúčastňovat se členských schůzí

● podílet se na připravovaných projektech dle možností

● dobrovolně přispívat na činnost zapsaného spolku

● pečovat o doklady organizace

● býti voleni do výboru organizace

● býti navrženi na odměnu a získat odměnu

● vystoupit z jakéhokoliv důvodu oznámením u SV

 

8) ustanovený způsob dokladování v L.p.l., z.s.

a) kulatá razítka: - sídelního výboru

- pobočkového výboru

- mimopobočkového výboru

b) členská legitimace: - sídelní organizace

- pobočkové organizace

- mimopobočkové organizace

c) odznak a logo,- propojené písmena ,,LPL“ z levé strany opatřené jedním panáčkem pod ,,L“

a z pravé strany opatřené třemi panáčky jsoucími za sebou vedle ,,PL“.

strana 4 z 5

9) Hospodaření v L.p.l., z.s.

Za hospodaření v SO, PO a MO zodpovídá hospodář patřičného výboru organizace. Každý hospodář si vede potřebnou hospodářskou evidenci podle platných právních předpisů, zejména podle Občanského zákoníku - č. 89/2012 Sb. a Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.

Každý hospodář patřičného výboru organizace vypracovává roční zprávu o hospodaření kterou předkládá patřičnému výboru organizace ke schválení a obeznámení organizace o hospodaření.

 

Příjmy z hospodaření výše uvedených organizací zapsaného spolku:

z příspěvku členů organizace

ze sponzorských dotací na činnost

z dotací za vypracované projekty

z úroků z účtu organizace

Hmotné dary výše uvedených organizací zapsaného spolku:

nabytý pomocí sponzorských darů

nabytý z předmětů věnovaných na činnost

 

10) Platnost stanov L.p.l., z.s.

Stanovy zapsaného spolku vstupují v platnost dnem zaregistrování L.p.l., z.s. v spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 17252

pod indentifikačním číslem – 270 49 353 .

V Praze dne 30.06.2015