Jdi na obsah Jdi na menu
 


Udržitelný život a projekt budoucnosti

27. 7. 2012

 

Udržitelný život a projekt budoucnosti

Celostátní seminář 16. 6. 2012 - závěry


 


 

Terminologie:

Udržitelný život (v ekonomických termínech udržitelná výroba a spotřeba) je chování, při němž se činností každé generace globální ekosystém pro následující generaci neoctne v horším stavu, než v jakém jej „zdědila“ ona sama. Má svou ekonomickou, ekologickou a sociální složku, jež od sebe nelze oddělovat, neboť na sobě navzájem závisí.

Ekolog je vědec, který se zabývá vědou o životním prostředí,

ekolog(ický aktiv)ista se zabývá praktickými otázkami ochrany prostředí.


 

Horizont úvah:

Takový, v němž lze zastavit ohrožení zemského ekosystému včetně lidské civilizace. Prakticky jde nejméně o období příštích padesáti let.


 

Rozdělování bohatství:

Je nutno vycházet z potřeb lidí, k nimž lze i v době krize přesměrovat zbytné výdaje, např. zbrojní. Ty jsou neproduktivní, i když se počítají do HDP. Tento ukazatel proto není vhodno posuzovat jako jediný nebo hlavní, je nutno přejít k souborům indikátorů (regionálního rozvoje, sociálně-ekonomického bohatství atd.). V procesu musí aktivně participovat občané.

Žádoucí chování lze vynutit příslušnými úpravami ekologické daňové reformy a soustavy poplatků tak, aby byla rozpočtově neutrální pro řadového občana i pro municipality. Jde například o zdanění a/nebo zpoplatnění zbytné, zejména individuální, resp. kusové, dopravy ve prospěch dopravy hromadné, zejména železniční a městské, na rozvoj jejichž služeb tak budou k dispozici takto získané finanční prostředky.

Zdravotní a sociální péče i vzdělávání musí být zajišťovány z veřejných zdrojů.


 

Negativa, proti nimž je nutno bojovat:

- Atmosféra ve společnosti včetně hierarchie hodnot – nutno změnit tak, aby se lidé nenechali manipulovat propagandou bohatých..

- Předimenzovaná a chybně strukturovaná doprava (silniční a letecká levná ve srovnání se železniční a městskou).

- Privatizace globálních veřejných statků: příroda, voda, vzduch, peníze?, vědění.


 

Nutné změny výroby a spotřeby:

 1. Razantně snižovat materiálovou, energetickou a dopravní náročnost výroby i spotřeby.

 2. Masově nasazovat nejmodernější technologie (BAT).

 3. Zmrazit nejprve podíl zbrojních (neproduktivních) výdajů na HDP, pak i absolutně.

 4. Postupně ukončit spalování fosilních paliv v energetice, teplárenství i dopravě.

 5. Trvat na tom, že cílem národního hospodářství je uživit obyvatelstvo, nezaměstnanost proto snižovat zkracováním pracovní doby. Proto přecházet na jeho hodnocení pomocí indexu sociálně ekonomického rozvoje (ISEW) místo HDP (do něj zahrnout i neplacenou práci, v domácnosti, dobrovolnickou apod.). Diskutovat nerůstové ekonomické modely.

 6. Zajistit soběstačnost v plodinách mírného pásma.

 7. Obnovovat územní systémy ekologické stability (ÚSES).

 8. Rozvíjet lesnictví podle 2. Národního lesnického plánu (NLP) se zdůrazněním přínosů mimoprodukčních funkcí lesa, jež je ovšem nutno dotovat. Dřevo zhodnotit u nás, teprve výrobky prodávat s dopadem na zaměstnanost. Podporovat dřevo jako obnovitelný zdroj.

 9. Napřímené vodní toky je třeba vracet přírodě.

 10. Více rozvíjet kořenové čistírny odpadních vod.

 11. Trvat na principu, že znečišťovatel platí – to nelze řešit s jednotlivými znečišťovateli, ale plošnou ekologickou daňovou reformou, mj. zdaněním emisí CO2-ekvivalentu.

 12. Více zdanit exploataci přírodních zdrojů, např. vyšší ceny vody pro velkoodběratele.

 13. Prosadit zrušení daňových osvobození mezinárodní dopravy.

 14. Upřednostňovat vyrovnávání rozvoje jednotlivých regionů.

 15. Mezinárodní letiště v ČR: hlavně Praha, doplňkově jen Brno a Ostrava.

 16. Předcházet vzniku odpadů, více třídit a recyklovat, ne skládkovat.

 17. Přijmout zákon o snižování emisí, obnovitelné zdroje energie (OZE) rozvíjet v rozumné míře (např. fotovoltaické panely na střechách a u silnic, ne na polích), podporovat výzkum a vývoj jaderné energetiky čtvrté generace a fúzní. Program zateplování budov.

 18. Posílit odborné složky státní správy, zachovat Ministerstvo životního prostředí.

 19. Podporovat zdravý životní styl, více zdanit veškeré škodliviny, vytlačovat spotřebu drog včetně tabáku a alkoholu, finančně stimulovat kvalitní využití volného času.


 

Financování:

Vlastní zdroje: přesměrování ze zbrojního rozpočtu, daňové výnosy z EDR, SFŽP. Zadávat veřejné zakázky „zeleně“, tj. udržitelně. Lidem zaručit nepodmíněný základní příjem.

Cizí zdroje: programy Evropské komise (EK) a jiné nástroje EU..